Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2013

21:50
2169 95c4 500
Reposted fromknifeinheart knifeinheart viamrr mrr

August 11 2013

volana
12:51
-Wiesz, w czym problem, Rachel?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie", i zaczynamy mówić: "takie życie".
— Wszystkie odloty Cheyenne'a
Reposted frommorphine morphine viatwardziel twardziel

May 04 2013

volana
10:36

April 16 2013

volana
15:15
9842 875c 500
Atlantic Road, Norway
Reposted fromstargazing stargazing viagoodkarma goodkarma

March 26 2013

volana
12:59

December 27 2012

volana
23:09
pierwsze przykazanie: nie będziesz próbował zrozumieć zbyt wiele.
— Hjalmar Söderberg
Reposted bynastkaa nastkaa

November 25 2012

volana
23:02
8881 286c
Reposted fromarvefjende arvefjende viamrr mrr

October 09 2012

volana
23:53
<3 <3 <3 <3 <3
Reposted fromsilence89 silence89 viadelikatnienie delikatnienie

September 30 2012

volana
23:04
4263 8c0a
Reposted fromclitoris clitoris viadelikatnienie delikatnienie

July 20 2012

volana
12:42
8089 757e 500
Reposted fromkoperek koperek viaacrobat acrobat

June 04 2012

volana
19:13
7224 d8f4
Reposted byScatty92nijalomi
volana
10:55
2599 daae

January 25 2012

volana
21:56
4806 20bb

December 28 2011

volana
00:03
Połowa człowieka składa się z książek, które przeczytał.
— Kazimierz Kutz
Reposted fromecce ecce viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

November 15 2011

volana
15:48
6344 8acb

November 01 2011

volana
19:21
8870 e0bc
Reposted fromretaliate retaliate viaszlugtime szlugtime

October 28 2011

volana
13:45
3713 33d9
Reposted fromretaliate retaliate vialugola lugola
volana
00:02
Reposted fromlefu lefu viahuggybear huggybear

June 17 2011

volana
12:33
6366 dd23
Reposted fromchmurko chmurko viapffft pffft

June 12 2011

volana
11:59
istnieją dwa sposoby ucieczki od prozy życia: muzyka i koty.
— Albert Schweitzer
Reposted fromamania amania viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl